Rozstrzygniecie Przetarg nr 2

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA DO REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., a także zgodnie z zgodnie z odpowiednimi dokumentami programowymi, z umową pomiędzy Zamawiającym a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów – Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr umowy: RPMA.09.02.02-14-b416/18-00 .
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
3. Wszyscy Wykonawcy traktowani będą na równych prawach, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
4. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Zmawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia dysponuje kwotą: 203.120,88 ZŁ.
6. W terminie przewidzianym w SIWZ wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto Termin realizacji zamówienia Oferowany okres gwarancji Deklaracja w zakresie zatrudnienia
1. EDWARD SUCHECKI – USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, BLACHARSKO – DEKARSKIE
ALEKSANDROWO 11 A 07-402 LELIS
377.425,32 ZŁ TERMIN O
3
DNI KRÓTSZY od terminu wskazanego w Rozdziale IV SIWZ. 60 MIESIECY W okresie realizacji zamówienia zobowiązujemy się zatrudniać 1 osobę pozbawioną wolności lub zwalnianą z zakładu karnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694)
2. HUS – BUD SP Z O.O.
UL.GEN.W. SIKORSKIEGO 166
18-400 LOMŻA 230.311,97 ZŁ TERMIN O
0
DNI KRÓTSZY od terminu wskazanego w Rozdziale IV SIWZ. 24 MIESIĄCE W okresie realizacji zamówienia zobowiązujemy się zatrudniać 1 osobę pozbawioną wolności lub zwalnianą z zakładu karnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694)

Skip to content