Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu Usługa wsparcia w zarządzaniu Projektem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce”

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., a także zgodnie z zgodnie z odpowiednimi dokumentami programowymi, z umową pomiędzy Zamawiającym a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów – Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr umowy: RPMA.09.02.02-14-b416/18-00 .
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
3. Wszyscy Wykonawcy traktowani będą na równych prawach, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
4. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Zmawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia dysponuje kwotą: 279 006,48 ZŁ.
6. W terminie przewidzianym w SIWZ wpłynęły następujące oferty:
6.1. OFERTA NR 1 – B-CONSULTING BARTŁOMIEJ GĘBAROWSKI, 35-114 RZESZÓW, UL. MALCZEWSKIEGO 11/49. MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO – 6430 ZŁ
6.2. OFERTA NR 2 – HABITAT PRIME SP Z O.O. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 118 A/10, 02-577 WARSZAWA, MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO – 3.677,70 ZŁ

Skip to content