Miejsce i sposób składania ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Spółdzielnia Socjalna VALIDUS, ul. Mazowiecka 2, Ostrołęka pokój nr 10 – Biuro Projektu w terminie do dnia 30.10.2019 r. , do godziny 9.30.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Olszewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
503 – 080 -623
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Goworowskiej 13 A w Ostrołęce przeznaczonych na pomieszczenia Dziennego Domu Opieki Medycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 6a – 6b do niniejszej SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określona wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: ostrołęcki Miejscowość: Ostrołęka
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Goworowskiej 13 A w Ostrołęce przeznaczonych na pomieszczenia Dziennego Domu Opieki Medycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 6a – 6b do niniejszej SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określona wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Goworowskiej 13 A w Ostrołęce przeznaczonych na pomieszczenia Dziennego Domu Opieki Medycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 6a – 6b do niniejszej SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określona wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 4500000 – 7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4. Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 2 mają przykładowy charakter, a wykonawca ma prawo każdorazowo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równoważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych.
5. W każdym przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 2 opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją, o której mowa w ust. 2.
6. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres minimum 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca może zaoferować dłuży okres (o pełne okresy 12 m-czne), co będzie polegać ocenie w kryteriach oceny ofert zgodnie z pkt X.6.
8. Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia dostarcza i zabezpiecza Wykonawca.
9. Wszystkie materiały, maszyny określone w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako określenie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych oraz standardów jakościowych.
10. Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna obiektu – po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym – Pan Marek Olszewski – Koordynator Projektu ”Dzienny Dom Opieki Medycznej” w Ostrołęce tel: 503080623.
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało wykonane do dnia 21.12.2019 r.
Załączniki
Załącznik nr 6b – Rysunek
Załącznik nr 6a – Przedmiar
Załącznik nr 5
Załączniki 1-4
SIWZ
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do niniejszego warunku
Wiedza i doświadczenie
W celu potwierdzenia spełaniania niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, minimum jedno zamówienie na wykonanie robót budowlanych, które polegały na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, o wartości zamówienia nie niższej niż 50.000 zł netto.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do niniejszego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do niniejszego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do niniejszego warunku
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do niniejszego warunku
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach:
a. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin lub zakres wykonania przedmiotu zamówienia;
b. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego zakresu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak:
i. znaleziska archeologiczne lub inne (np. uzbrojenie, niewybuchy, itp.) skutkujące wstrzymaniem Robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym;
ii. siła wyższa;
iii. zawieszenie przez Zamawiającego wykonywania Robót – w szczególności w przypadku konieczności wykonania decyzji właściwych organów lub braku możliwości ich wykonania, kolizji z innymi inwestycjami oraz z przyczyn technologicznych. Jeżeli zawieszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przekroczy 1 miesiąca, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego;
c. niewykonania części Robót przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym zmiana nastąpi poprzez obniżenie Wynagrodzenia o wartość Robót niewykonanych;
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta powinna zawierać:
a. formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
b. oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VI.4 SIWZ, a jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu trzeciego także dokumenty, o których mowa w pkt VI. 8 i 11;
c. dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy – wydruk z prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości internetowej wyszukiwarki podmiotów w KRS (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z portalu nadzorowanego przez Ministra Gospodarki – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)). Dokumenty nie mogą być starsze niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
e. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający bnie pzrewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane dla każdej części zamówienia odrębnie zgodnie z poniższymi kryteriami:
a. Cena C – waga 60 %
b. Okres gwarancji G – waga 10 %
c. Termin wykonania zamówienia T – waga 20 %
d. Zatrudnianie osoby skazanej lub opuszczającej zakład karny K – 10 %

2. W kryterium ceny, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
cena najniższa
punkty w kryterium cena ( C )= —————————————- x 60 pkt
cena badanej oferty
3. W kryterium okres gwarancji, ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z następującymi zasadami:
a. 0 pkt – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 12 m-cznego okresu gwarancji
b. 3 pkt – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 24 m-cznego okresu gwarancji
c. 5 pkt – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 36 m-cznego okresu gwarancji
d. 7 pkt – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 48 m-cznego okresu gwarancji
e. 10 pkt – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 60 m-cznego okresu gwarancji

4. W Kryterium – Termin wykonania zamówienia – (T)
Zamawiający przyzna punkty zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.
W rozdziale IV SIWZ Zamawiający wskazał maksymalny termin realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować krótszy termin w stosunku do wymaganego terminu wykonania wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w formularzu ofertowym termin realizacji zamówienia dłuższy niż wskazany w rozdziale IV – oferta zostanie odrzucona. Za zaoferowanie terminu tożsamego z wymaganym przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 21.12.2019 r. Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium termin realizacji.
4.2) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia krótszego niż wskazany termin końcowy, Zamawiający przyzna punkty zgodnie z opisanymi poniżej zasadami:
a) 20 pkt – jeżeli wykonawca zrealizuje w terminie krótszym o 17 – 20 dni kalendarzowych od terminu końcowego wskazanego przez Zamawiającego;
b) 15 pkt – jeżeli wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie krótszym o 12 – 16 dni kalendarzowych od terminu końcowego wskazanego przez Zamawiającego;
c) 10 pkt – jeżeli wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie krótszym 7 – 11 dni kalendarzowych od terminu końcowego wskazanego przez Zamawiającego;
d) 5 pkt – jeżeli wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 3 – 6 dni kalendarzowych krótszym od terminu końcowego wskazanego przez Zamawiającego;
e) 0 pkt – jeżeli wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub 1 – 2 dni kalendarzowych krótszym od tego terminu.

5. W Kryterium 4 – Zatrudnianie osoby skazanej lub opuszczającej zakład karny (K) . Wykonawca otrzyma 10 pkt jeśli w trakcie realizacji zamówienia będzie zatrudniał co najmniej 1 osobę pozbawioną wolności lub zwalnianą z zakładu karnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694). Jeśli Wykonawca nie zadeklaruje faktu zatrudniania takiej osoby otrzyma w niniejszym kryterium 0 pkt.
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania:
a. wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia lub nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3,
b. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
• o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
• skarbowe,
• o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b powyżej;
d. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2018 r. poz. 703 i 1277);
k. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
l. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
m. którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
n. wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 369 ), chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA VALIDUS
Adres
Mazowiecka 2
07-410 Ostrołęka
mazowieckie , Ostrołęka
NIP
7582355040
Tytuł projektu
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce
Numer projektu
RPMA.09.02.02-14-B416/18-00

SIWZ Załącznik nr 5 Załącznik nr 6a – Przedmiar Załącznik nr 6b – Rysunek Załączniki 1-4

Skip to content