Miejsce i sposób składania ofert
1. Składanie ofert:
1.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godziny 8.30 dnia 31.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, ul. Mazowiecka 2, 07-410 Ostrołęka.
1.2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania.
2. Otwarcie ofert:
2.1. Otwarcie ofert jest jawne.
2.2. Oferty zostaną otwarte w dniu 31.10.2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 .
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Olszewski
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia Zamawiającego w zakresie zarządzania Projektem, obejmującej w szczególności:
W zakresie wsparcia merytorycznego w zarządzaniu Projektem:
Moduł 1: Zamówienia Publiczne
1. Obsługa prawna i organizacyjna postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w szczególności: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, wszystkich wymaganych załączników w ramach postępowania;
2. Przygotowanie odpowiedzi dla potencjalnych wykonawców w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe, w trakcie całego procesu o udzielenie zamówienia;
3. Wsparcie Wnioskodawcy/Zamawiającego w zakresie weryfikacji ofert dostarczonych przez Wykonawców;
4. Przygotowanie dokumentacji po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Moduł 2: Wnioski o płatność
1. Wsparcie merytoryczne w zakresie finansowym (weryfikacja dokumentów księgowych) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
2. Przygotowanie i aktualizacja harmonogramu płatności;
3. Weryfikacja dokumentów księgowych, np. faktur, rachunków, itp. od strony merytorycznej;
4. Weryfikacja wniosków o płatność.

Moduł 3: Monitoring
1. Analiza danych płynących z systemu monitorowania projektu (dane o wskaźnikach produktu i rezultatu);
2. Wprowadzanie danych Uczestników projektu do systemu SL2014;
3. Wprowadzanie danych Personelu projektu do systemu SL2014.

Moduł 4: Dokumenty projektowe
1. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu w tym m.in. regulaminu uczestnictwa i naboru wraz z załącznikami;
2. Przygotowanie innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wynikających z wytycznych programowych
Moduł 5: Doradztwo
Doradztwo w zakresie:
1. Sprawozdawczości;
2. Udokumentowania wykonanych zadań w projekcie;
3. Poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
4. Proces realizacji wskaźników produktu i rezultatu;
5. Rekrutacji i kwalifikowania uczestników do projektu;
6. Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektu;
7. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji projektu i jej przechowywania;
8. Spełnienia wymogów realizacyjnych w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji;
9. Interpretacja zapisów Wytycznych horyzontalnych i wytycznych jednostki finansującej dotyczących realizacji zadań w projekcie.
Moduł 6: Kontrola
1. Przygotowanie Klienta do planowanych kontroli przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą inne uprawnione podmioty
2. Udział w spotkaniach zespołu projektowego / zespołu zarządzającego projektem, weryfikacja dokumentów na miejscu w biurze projektu (2 wizyty w toku realizacji projektu)
Moduł 7: Wniosek o dofinansowanie
1. Weryfikacja zgodności realizacji projektu z planowanymi działaniami;
2. Nadzór nad realizacją projektu zgodnie z harmonogramem;
3. Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procesu zmian we wniosku o dofinansowanie;
4. Wprowadzenie uzgodnionych zmian w formularz wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV:
79420000 – Usługi związane z zarządzaniem
3. Szczegółowe warunki wykonania oraz finansowania zamówienia określa pkt XIII IOP oraz Część II SIWZ (UW).
4. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2.1021 r. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Projektu okres obowiązywania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: ostrołęcki Miejscowość: Ostrołęka
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia Zamawiającego w zakresie zarządzania Projektem.
2. Szczegółowe warunki wykonania oraz finansowania zamówienia określa pkt XIII IOP oraz Część II SIWZ (UW).
3. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Projektu okres obowiązywania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia Zamawiającego w zakresie zarządzania Projektem.
2. Szczegółowe warunki wykonania oraz finansowania zamówienia określa pkt XIII IOP oraz Część II SIWZ (UW).
3. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Projektu okres obowiązywania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy.
Kod CPV
79420000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi związane z zarządzaniem
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Projektu okres obowiązywania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy.
Załączniki
WNIOSEK APLIKACYJNY – DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
SIWZ – CZĘŚĆ 3
SIWZ – część 2
SIWZ – część 1
Pytania i wyjaśnienia
Modyfikacja treści SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w przedmiotowym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca: w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługę polegającą na zarządzaniu, lub udziale w zarządzaniu na zlecenie zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu, projektem realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, finansowanym ze środków UE w ramach dowolnego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020, przy czym okres realizacji projektu wynosił lub wynosi co najmniej 12 miesięcy i wartość projektu była lub jest nie mniejsza niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
Potencjał techniczny
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w przedmiotowym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca: w okresie realizacji usługi będzie dysponował co najmniej 2 (dwoma) osobami wykonującymi zadania w imieniu Wykonawcy, posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu w charakterze Kierownika projektu lub Asystenta projektu lub innej funkcji bezpośrednio związanej z zarządzaniem projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach dowolnego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020, o wartości co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), którego okres realizacji (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu) obejmował lub obejmuje co najmniej 12 miesięcy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w przedmiotowym zakresie
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w przedmiotowym zakresie
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień Umowy możliwa jest w przypadku:
a) gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, zakres lub sposób realizacji przedmiotu Umowy, w sposób wynikający z tych zmian,
b) gdy wystąpi Siła Wyższa albo inne zdarzenie lub okoliczność, których zaistnienie było niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie usług, poprzez przedłużenie terminu obowiązywania Umowy o okres odpowiadający okresowi, w którym wykonywanie usług nie było możliwe,
c) konieczności wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wysokość podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto;
d) gdy z wyników przeprowadzonej kontroli Projektu wynikać będzie konieczność wprowadzenia zmian, których celem będzie zmiana terminów lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany będą miały na celu realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli,
e) gdy z powodu zmiany postanowień umowy o dofinasowanie Projektu wynikać będzie konieczność wprowadzenia zmian terminów lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w sposób wynikający z tych zmian,
f) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie Projektu zmianie może ulec sposób realizacji Umowy i zakres obowiązków Stron, w sposób wynikający z tych zmian,
g) dostosowania (doprowadzenia do zgodności) warunków realizacji Umowy (w tym terminów) do zmian w Projekcie wprowadzonych zmianami umów z wykonawcami zadań Projektu lub postanowień umowy o dofinasowanie Projektu (bez względu na przyczynę zmiany tych umów),
h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu przed jej ukończeniem i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron oraz może ulec skróceniu okres obowiązywania Umowy;
2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Szczegółowe regulacje w zakresie zmian umowy zawiera par. 11 wzoru umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy według wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
2.1. oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ,
2.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności,
2.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia , w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
2.4. wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Pozostałe informacje w zakresie wymaganych dokumentów zawarte zostały w rozdziale VIII i XI SIWZ
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 50
2. Kryterium 2 – Kwalifikacje personelu 30
3. Kryterium nr 3 – Koncepcja zarządzania 20
SUMA 100
Opis sposobu przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert zawarta jest w Rozdziale XIV SIWZ
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę:
1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt i., jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
4. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w Postępowaniu;
6. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu;
7. który brał udział w przygotowaniu Postępowania lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu Postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w Postępowaniu;
8. który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w Postępowaniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
10. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
11. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
12. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
13. który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (w rozumieniu sekcji 6.5.2. pkt 3 Wytycznych, tzn.: wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem Postępowania a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.);
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA VALIDUS
Adres
Mazowiecka 2
07-410 Ostrołęka
mazowieckie , Ostrołęka
NIP
7582355040
Tytuł projektu
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce
Numer projektu
RPMA.09.02.02-14-B416/18-00

WNIOSEK APLIKACYJNY – DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJModyfikacja treści SIWZ SIWZ – część 2 SIWZ – CZĘŚĆ 3 WNIOSEK APLIKACYJNY – DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ Wyjaśnienie treści SIWZ

Skip to content