Projekt: Zwiększenie usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych przez „Fundację Dom z Sercem” i Spółdzielnię Socjalną „Validus”

P002-A – REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

P002-B – ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie

P002-C – ZAŁĄCZNIK NR 2 oświafczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

P002-D – ZAŁĄCZNIK NR 3 kwestionariusz ankiety dla kandydata

P002-E – ZAŁĄCZNIK NR 4 oświadczenie opiekuna faktycznego