Dzienny Dom Pobytu

Rusza nabór uczestników do Dziennego Domu Pobytu przy ul. Goworowskiej 13A, zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego, z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera na pierwszym etapie choroby. DDP w Ostrołęce będzie funkcjonował 5 dni roboczych w tygodniu po 8 godzin dziennie. Rekrutacja uczestników ma charakter ciągły. Dla każdej z osób – uczestników projektu przygotowany zostanie indywidualny plan wsparcia (IPW).

Dla uczestników DDP zapewniony będzie transport. Z transportu będą korzystać uczestnicy DDP żeby dojechać na zajęcia ale też wraz z mobilnym asystentem załatwić swoje sprawy urzędowe czy związane z leczeniem. W ramach zajęć w DDP dla uczestników świadczone będą następujące usługi:
– terapia zajęciowa,
– treningi umiejętności społecznych,
– treningi umiejętności codziennych,
– rehabilitacja,
– terapia ruchem – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla seniorów,
– zajęcia z logopedą,
– dostępny będzie dietetyk,
– psycholog i neuropsycholog oraz prowadzona będzie terapia rodzinna.

Usługi DDP będą dla uczestników odpłatne, zasady przyznawania i odpłatności a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określone zostaną w formie uchwały zarządu, zgodnie ze statutem SS Validus. Na tą chwilę zakładamy odpłatność każdego z uczestników DDP na poziomie 400 zł miesięcznie w 2023 r. i 500 zł miesięcznie w 2024 r.

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

RODO

Deklaracja uczestnictwa

Szanowni państwo

Spółdzielnia Sojalna Validus z siedzibą w Ostrołęce rozpoczyna projekt pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, na podstawie umowy o dofinansowanie: RPMA.09.02.02-14-b416/18 „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTROŁĘCE”

Informacje o projekcie

Projekt pod nazwą „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce” jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Validus, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 2.
Celem jest Zwiększenie dostępu do usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, zamieszkujących na terenie powiatu M. Ostrołęka, powiatu ostrołęckiego i powiatów ościennych (woj. mazowieckie) poprzez utworzenie i funkcjonowanie 25 miejsc opieki dla osób niesamodzielnych, w tym starszych, w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Ostrołęce ul. Goworowska 13 a w okresie 01.07.2020 r. – 31.06.2022 r.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami projektu mogą być osoby niesamodzielne (75 kobiet, 51 mężczyzn), w tym w 50% muszą to być osoby starsze powyżej 65 roku życia zamieszkujące w: m. Ostrołęka, powiat ostrołęcki i powiaty ościenne (woj. mazowieckie), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie
stacjonarnym.

Kryterium kwalifikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym w składanym przez kandydata przed przystąpieniem do projektu.

Opieka medyczna i działania towarzyszące w DDOM

Pacjenci będą przebywali w DDOM przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie będzie odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w trakcie pobytu pacjenta w dziennym domu opieki medycznej najpóźniej w trzecim dniu po przyjęciu pacjenta. Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w DDOM należą:
  – opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
  – doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
  – usprawnianie ruchowe
  – stymulacja procesów poznawczych,
  – terapia zajęciowa,
  – przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Procedura rekrutacyjna

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.
Planowany okres rekrutacji wstępnej: do dnia 30.06.2020 r.
Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin, za pomocą dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja będzie prowadzona metodą zewnętrzną, prowadzona w biurze projektu pozbawionym
barier architektonicznych w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 2.

Zgłoszenia będą przyjmowane:
  – osobiście,
  – przez telefon,
  – przez pocztę,
  – przez Internet.

Personel Projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz dokonanie wyboru Uczestników Projektu.

Osoba chcąca uczestniczyć w projekcie, jest zobowiązana wypełnić dokumentację zgłoszeniową dostarczyć ją do Biura Projektu do 30.06.2020 r. Po tym terminie rekrutacja będzie miała charakter uzupełniający.

Dokumentacja zgłoszeniowa i regulamin dostępne są na stronie internetowej http://validus.com.pl/projekty-ue/
oraz w Biurze Projektu: Spółdzielnia Socjalna „Validus”, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 2.
Biuro Projektu czynne jest przez 5 dni w tygodniu (pn.-pt.) w godzinach 8.00 – 13.00.
Telefon kontaktowy: +48 29 766 59 18 oraz +48 514 777 797 +48 784 933 589

Wyżej wymieniona lokalizacja jest również miejscem składania dokumentacji zgłoszeniowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Skierowanie do DDOM

Regulamin B416

ocena_Barthel

Zał. nr 1. Formularz zgłoszeniowy v3

Zał. nr 2 – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Skip to content