Szanowni państwo
Spółdzielnia Sojalna Validus z siedzibą w Ostrołęce rozpoczyna projekt pt. „Dzienny Dom Opieki
Medycznej w Ostrołęce”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie
dostępności usług zdrowotnych, na podstawie umowy o dofinansowanie: RPMA.09.02.02-14-b416/18
„DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTROŁĘCE”
Informacje o projekcie
Projekt pod nazwą „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce” jest realizowany przez Spółdzielnię
Socjalną Validus, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 2
Celem jest Zwiększenie dostępu do usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do
domowych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, zamieszkujących na terenie powiatu
M. Ostrołęka, powiatu ostrołęckiego i powiatów ościennych (woj. mazowieckie) poprzez utworzenie
i funkcjonowanie 25 miejsc opieki dla osób niesamodzielnych, w tym starszych, w Dziennym Domu
Opieki Medycznej w Ostrołęce ul. Goworowska 13 a w okresie 01.07.2020 r. – 31.06.2022 r.
Warunki uczestnictwa
Uczestnikami projektu mogą być osoby niesamodzielne (75 kobiet, 51 mężczyzn), w tym w 50%
muszą to być osoby starsze powyżej 65 roku życia zamieszkujące w: m. Ostrołęka, powiat ostrołęcki
i powiaty ościenne (woj. mazowieckie), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie
pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie
nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie
stacjonarnym.
Kryterium kwalifikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym
w składanym przez kandydata przed przystąpieniem do projektu.
Opieka medyczna i działania towarzyszące w DDOM
Pacjenci będą przebywali w DDOM przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie
w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być
stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie będzie
odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w
trakcie pobytu pacjenta w dziennym domu opieki medycznej najpóźniej w trzecim dniu po przyjęciu
pacjenta.
Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120
dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji
pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń
zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne inne niż szpitalne).
Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w DDOM należą:
 opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 usprawnianie ruchowe
 stymulacja procesów poznawczych,
 terapia zajęciowa,
 przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
Procedura rekrutacyjna
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.
Planowany okres rekrutacji wstępnej: do dnia 30.06.2020r.
Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin, za pomocą dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja będzie prowadzona metodą zewnętrzną, prowadzona w biurze projektu pozbawionym
barier architektonicznych w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 2.
Zgłoszenia będą przyjmowane:
 osobiście,
 przez telefon,
 przez pocztę,
 przez Internet.
Personel Projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz dokonanie
wyboru Uczestników Projektu.
Osoba chcąca uczestniczyć w projekcie, jest zobowiązana wypełnić dokumentację zgłoszeniową
dostarczyć ją do Biura Projektu do 30.06.2020 r. Po tym terminie rekrutacja będzie miała charakter
uzupełniający.
Dokumentacja zgłoszeniowa i regulamin dostępne są na stronie internetowej
http://validus.com.pl/projekty-ue/
oraz w Biurze Projektu: Spółdzielnia Socjalna „Validus”, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 2.
Biuro Projektu czynne jest przez 5 dni w tygodniu (pn.-pt.) w godzinach 800
– 1300
.
Telefon kontaktowy: +48 29 766 59 18 oraz +48 514 777 797 +48 784 933 589
Wyżej wymieniona lokalizacja jest również miejscem składania dokumentacji zgłoszeniowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szanowni państwo
Spółdzielnia Sojalna Validus z siedzibą w Ostrołęce rozpoczyna projekt pt. „Dzienny Dom Opieki
Medycznej w Ostrołęce”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie
dostępności usług zdrowotnych, na podstawie umowy o dofinansowanie: RPMA.09.02.02-14-b416/18
„DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTROŁĘCE”
Informacje o projekcie
Projekt pod nazwą „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce” jest realizowany przez Spółdzielnię
Socjalną Validus, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 2
Celem jest Zwiększenie dostępu do usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do
domowych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, zamieszkujących na terenie powiatu
M. Ostrołęka, powiatu ostrołęckiego i powiatów ościennych (woj. mazowieckie) poprzez utworzenie
i funkcjonowanie 25 miejsc opieki dla osób niesamodzielnych, w tym starszych, w Dziennym Domu
Opieki Medycznej w Ostrołęce ul. Goworowska 13 a w okresie 01.07.2020 r. – 31.06.2022 r.
Warunki uczestnictwa
Uczestnikami projektu mogą być osoby niesamodzielne (75 kobiet, 51 mężczyzn), w tym w 50%
muszą to być osoby starsze powyżej 65 roku życia zamieszkujące w: m. Ostrołęka, powiat ostrołęcki
i powiaty ościenne (woj. mazowieckie), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie
pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie
nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie
stacjonarnym.
Kryterium kwalifikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym
w składanym przez kandydata przed przystąpieniem do projektu.
Opieka medyczna i działania towarzyszące w DDOM
Pacjenci będą przebywali w DDOM przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie
w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być
stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie będzie
odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w
trakcie pobytu pacjenta w dziennym domu opieki medycznej najpóźniej w trzecim dniu po przyjęciu
pacjenta.
Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120
dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji
pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń
zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne inne niż szpitalne).
Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w DDOM należą:
 opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 usprawnianie ruchowe
 stymulacja procesów poznawczych,
 terapia zajęciowa,
 przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
Procedura rekrutacyjna
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.
Planowany okres rekrutacji wstępnej: do dnia 30.06.2020r.
Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin, za pomocą dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja będzie prowadzona metodą zewnętrzną, prowadzona w biurze projektu pozbawionym
barier architektonicznych w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 2.
Zgłoszenia będą przyjmowane:
 osobiście,
 przez telefon,
 przez pocztę,
 przez Internet.
Personel Projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz dokonanie
wyboru Uczestników Projektu.
Osoba chcąca uczestniczyć w projekcie, jest zobowiązana wypełnić dokumentację zgłoszeniową
dostarczyć ją do Biura Projektu do 30.06.2020 r. Po tym terminie rekrutacja będzie miała charakter
uzupełniający.
Dokumentacja zgłoszeniowa i regulamin dostępne są na stronie internetowej

PROJEKTY UE

oraz w Biurze Projektu: Spółdzielnia Socjalna „Validus”, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 2.
Biuro Projektu czynne jest przez 5 dni w tygodniu (pn.-pt.) w godzinach 800
– 1300
.
Telefon kontaktowy: +48 29 766 59 18 oraz +48 514 777 797 +48 784 933 589
Wyżej wymieniona lokalizacja jest również miejscem składania dokumentacji zgłoszeniowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Skip to content