Dofinansowanie

Dofinansowanie

Poniżej opisujemy sposoby uzyskania dofinansowania w placówkach państwowych:

 

Dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy: Podstawą uzyskania tego dofinansowania jest zlecenie na zaopatrzenie wystawiane przez lekarza. Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (zamieszczone w wykazach). Zlecenie należy potwierdzić w najbliższym oddziale NFZ. Zlecenie to może zostać zrealizowane tylko w punktach, które mają podpisany aktualny kontrakt z NFZ. Rozróżniamy środki pomocnicze comiesięczne (zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu) oraz niecykliczne (aparaty słuchowe, soczewki okularowe, protezy piersi) – te mogą być zlecone tylko przez lekarzy specjalistów. Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze pacjent otrzymuje na własność. NFZ finansuje je do wysokości limitu ceny określonego w przepisach ministra zdrowia (100%, 90%, 70%, 50%).

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych: Likwidacja barier architektonicznych polega na przystosowaniu budynku oraz pomieszczeń do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i jest finansowana ze środków PFRON. Jej celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w aktywnym funkcjonowaniu, poprawie jakości życia i integracji społecznej. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80 % wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych: Likwidacja barier technicznych to inwestowanie w sprzęt, który pozwala osobom niepełnosprawnym samodzielnie funkcjonować. Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. O środki na dofinansowanie likwidacji powyższych barier można ubiegać się w PFRON. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.

 

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ i PCPR/MOPR. Jeżeli masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ możesz uzyskać pomoc z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPR-u? Możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego lub jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starać się o dofinansowanie w wysokości: 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) Do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ); Żeby otrzymać dofinansowanie PCPR/MOPR należy złożyć następujące dokumenty: Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ na dany sprzęt, potwierdzone w firmie realizującej zlecenie za zgodność z oryginałem Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ) lub Fakturę proforma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy możesz uzyskać u nas (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informacje o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ). Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPR). Numer NIP

 

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia To dofinansowanie pozwala na uzyskanie kwoty w wysokości do 80% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć: Zaświadczenie od lekarza specjalisty z zalecaniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy lub Fakturę proforma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy możesz uzyskać u nas (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informacje o wysokości udziału własnego). Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPR). Numer NIP. Uwaga: Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

Programy rządowe

W ramach programy „Aktywny samorząd”, istnieją dwa obszary działania w ramach których w PCPR/MOPS można złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania na: Likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Likwidację barier w poruszaniu się: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości).

 

Przydatne linki

MOPR Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 12; 07-410 Ostrołęka
sekretariat@mopr.ostroleka.pl
Tel.: 29 7644130 Faks: 29 7643628
Pomoc niepełnosprawnym

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
ul. 11 Listopada 68; 07-410 Ostrołęka
e-mail: pcpr@powiatostrolecki.pl
Tel.: 29 764 62 33 Faks: 29 764 62 33
Niepełnosprawni

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Widnichowska 20; 07-300 Ostrów Mazowiecka
e-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl
Tel.:29 645 53 98 lub 29 645 53 99
Niepełnosprawni

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Tel.: 22 50 55 500

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Mazowiecki
ul. Grójecka 19/25; 02-021 Warszawa
e-mail: warszawa@pfron.org.pl
Tel.: 22 31 18 312 lub 22 31 18 313 Faks: 22 31 18 311
Aktywny samorząd

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – Delegatura w Ostrołęce
ul. Kościuszki 45; 07-410 Ostrołęka
e-mail: ostroleka@nfz-warszawa.pl
Tel.: 29 753 90 00 Faks: 29 753 90 01
Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne

 

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Tel.: 22 694 55 55
Ulga rehabilitacyjna
Ulga rehabilitacyjna